Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

 

Een goede relatie met onze klanten vinden wij van het grootste belang en daarom vinden wij het belangrijk om duidelijk te zijn over de wederzijdse rechten en verplichtingen. Deze wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd in onderstaande algemene voorwaarden. Als u bij ons bestelt gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Sanne Frankes, Amazingstar

 

Identiteit van de ondernemer.

Amazingstar

E-mail adres: info@amazingstar.nl

KvK- nummer: 75611392

BTW- identificatienummer: NL204599350B02

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 • Op verzoek zendt Amazingstar u een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden.
 • Door het plaatsen van een bestelling via de website verklaart de klant bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en deze te accepteren.
 • De via de website van Amazingstar gegeven informatie maakt tevens onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
 • Als er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van deze voorwaarden of als zich situaties voordoen die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dan wordt deze situatie beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Het aanbod.

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Amazingstar gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Amazingstar niet.
 • Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Prijzen en offertes.

 • De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten of andere bijkomende kosten.
 • Verzendkosten komen te vervallen bij bestellingen boven de 30 euro.
 • De prijzen kunnen ten alle tijde door Amazingstar worden gewijzigd.
 • Amazingstar zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd vangt aan op het moment dat de betaling is ontvangen.
 • Alle offertes en aanbiedingen van Amazingstar zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt als het product waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
 • Indien de aanvaarding afwijkingen bevat ten opzichte van de offerte of aanbieding, dan is Amazingstar daar niet aan gebonden, tenzij hierover schriftelijk overeenstemming is bereikt tussen Amazingstar en de klant.

 

Bestelling.

 • Na ontvangst van de bestelling krijgt u per e-mail een bevestiging van de bestelling.
 • Zodra het verschuldigde bedrag binnen is, worden de bestelde artikelen doorgaans op maandag tot en met zaterdag voor 17:00 uur verzonden.
 • De klant is verantwoordelijk voor juiste aanlevering van gegevens benodigd voor het produceren van bestelde artikelen.

 

Distributie- en logistieke partners.

Om uw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij bij sommige producten samen met verschillende leveranciers. Deze partijen ontvangen uw klantnummer, bestelnummer, naam en bezorgadres om te zorgen dat ze uw pakketje op de juiste manier kunnen verwerken. Ook werken we samen met verschillende logistieke partners, hierna genoemd PostNL, DPD & bpost. Onze logistieke partners krijgen van ons uw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om uw pakketje op het door u gekozen adres af te leveren.

 

Levering en leveringstermijn.

 • Amazingstar streeft ernaar de artikelen zo spoedig mogelijk te verzenden.
 • Op afspraak kunt u de producten ook ophalen.
 • De door Amazingstar vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en zijn nimmer een fatale termijn. Amazingstar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging en schade die de klant zou kunnen leiden als gevolge van het niet of niet tijdig leveren.
 • Drukwerkkleuren kunnen afwijken van het beeldscherm.
 • Klachten dienen zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Amazingstar o.v.v. het ordernummer en foto’s van het artikel.
 • Sommige van ons producten worden rechtstreeks vanuit de leveranciers geleverd. Hierdoor hebben wij geen dure opslagkosten en dat is terug te zien in de prijs! Door de hoge ordervolumes duurt de levering van deze producten op dit moment 2-4 weken. 
 • Amazingstar hanteert een vast verzend tarief van € 3.95. Dit tarief komt te vervallen bij een bestelling boven de €30.00. 

 

Deellevering
Wanneer je producten uit meerdere categorieën bestelt, kan het voorkomen dat jouw bestelling met een deellevering bij je thuisbezorgd zal worden. Door het feit dat wij sommige artikelen rechtstreeks uit de fabriek leveren, worden onze producten door meerdere vervoerders geleverd. Dit betekent dat verschillende vervoerders een onderdeel van de bestelling op meerdere bezorgmomenten komen leveren. Je krijgt van tevoren een e-mail wanneer jouw bestelling vanuit de fabriek wordt verzonden. Daarna krijg je van de vervoerder een e-mail update met de verwachte levertijd en mogelijke track and trace code.

 

Totstandkoming overeenkomst.

 • De overeenkomst tussen de klant en Amazingstar komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft geplaatst via de website van Amazingstar.nl, en deze per e-mail door Amazingstar is bevestigd.
 • Amazingstar is gerechtigd geplaatste bestellingen te weigeren zonder opgaaf van redenen. De klant zal hiervan in kennis worden gesteld.

 

Retourneren.

 • Als een artikel bij aankomst niet goed of beschadigd is, kunt u het retour sturen, met uitzondering van gepersonaliseerde artikelen. Deze kunnen niet geretourneerd worden. 
 • Stuur binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel een e-mail waarin u vermeldt dat u het artikel wilt ruilen of retour wilt sturen. Daarbij vermeldt u de reden van retour, het ordernummer, uw e-mail adres en/ of telefoonnummer en uw rekeningnummer.
 • Het artikel moet binnen 14 dagen, ongebruikt, in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd verzonden worden
 • Als Amazingstar het artikel retour heeft ontvangen krijgt u een e-mail ter bevestiging en wordt het bedrag binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening.

 

Amazingstar behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat, dat het artikel is gebruikt, ten gevolge van gebruik is beschadigd, schade ten gevolge van onzorgvuldig verpakken van het product bij retour zenden, of de goederen niet in de originele verpakking retour zijn gezonden. Dit geldt tevens voor de situatie waarbij het retourneren van de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn gemeld of na melding niet binnen 14 dagen zijn geretourneerd.

 

Transport.

 • Amazingstar draagt zorg voor een deugdelijke verpakking van de door haar geleverde artikelen.
 • Verpakkingsmaterialen worden niet teruggenomen door Amazingstar.
 • Schade aan verpakkingsmaterialen worden niet gezien als productschade, en Amazingstar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de verpakking door transport.

 

Garantie.

 • Amazingstar staat er voor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 • Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen en kleine verschillen in het ontwerp.
 • Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage, het niet in acht nemen van onderhoudsadvies of die te wijten zijn aan aanmerkelijke schuld van de klant, vallen niet onder de garantie.

 

Overmacht.

 • Amazingstar is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
 • ernstige bedrijfsstoringen;
 • transportstagnatie.

 

Privacy.

 • Amazingstar geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden.
 • Amazingstar gebruikt klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het verwerken van de bestellingen van de klant.